Vegyes háziorvosi körzet betöltése

 Vegyes háziorvosi / Hirdető: Hejőpapi Község Önkormányzata / 1524 megtekintés

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezde, Hejőpapi Általános Iskola) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, vagy közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony esetén a kinevezést követően azonnal.

Munkahely:
• Hejőpapi háziorvosi körzet orvosi rendelő (Hejőpapi, Kossuth u. 100.)

Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
• Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,

A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
– nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– egészségügyi alkalmassági igazolás,
– érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
– a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Illetmény és juttatások:
Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján, közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és megállapodás az irányadó.

A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZIGÁLLÁS” portálján: 2019.december 1-től folyamatos az praxis betöltéséig
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható

A pályázatok elbírálása a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Miskolci Tibor Polgármester, Hejőpapi Község Önkormányzata, 3594 Hejőpapi, Kossuth u. 57.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Hejőpapi állandó lakossága: 1166 fő
• Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Miskolci Tibor polgármesternél +36-20-244-85-58 mellék telefonszámon, vagy személyesen.

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat szerinti pályázat meghirdetésétől illetve közzétételéről gondoskodjék, mégpedig úgy, hogy az megjelenjék az Állami Egészségügyi Ellátó Központ önkormányzati hirdető felületén, a Belügyminisztérium „KÖZIGÁLLÁS” portálján, Hejőpapi Község Önkormányzat honlapján.

 • Listing ID: 1626
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Hejőpapi
 • Email: kirendeltsegvezeto.hejopapi@gmail.com
 • Telefon: +36202448558
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1250
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Ár: 3594
 • Hirdető neve: Hejőpapi Község Önkormányzata