6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: munkaugy@lakitelek.hu / 48 megtekintés

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének „Az alapellátási körzetek meghatározásáról” szóló, 33/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet szerinti lakiteleki, fogorvosi körzetben, 2024. január 01. napjától kezdődően, határozatlan időre, fogorvosi feladatok ellátására, vállalkozás keretében feladat-ellátási szerződés megkötésével vagy az önkormányzattal egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésével pályázatot hirdet.

Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó 2024. január 01. napjától Lakitelek Önkormányzatával, határozatlan időre szóló, feladat-ellátási szerződést köt vagy egészségügyi szolgálati jogviszony létesít.

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

Lakitelek Önkormányzata ingyenesen a fogorvos rendelkezésére bocsátja a fogorvosi rendelőt. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit. A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat, eszközök rendelkezésre állnak.

A pályázattal kapcsolatban további információ: Madari Róbert polgármestertől kérhető a 06-76/449-011 telefonszámon vagy a titkarsag@lakitelek.hu e-mail címen lehet.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatot kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet
– az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
– B kategóriás jogosítvány;
– egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– igazolás működési nyilvántartásba vételéről, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,
– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
– gyakorlat igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
– egészségi alkalmasság igazolása,
– érvényes orvosi nyilvántartási engedély,
– Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
– Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, a praxis betöltéséig, mely praxis betölthető 2024. január 01. napjától kezdődően.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, egy példányban Lakitelek Önkormányzata részére címezve (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi praxis pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő, soron következő Képviselő-testületi ülés.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, de leghamarabb 2024. január 01. napjától kezdődően.

A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval Lakitelek Önkormányzata, határozatlan idejű, feladat-ellátási szerződést köt vagy egészségügyi szolgáltatói jogviszonyt létesít, 2024. január 01. napjától kezdődően.

Ellátandó lakosságszám: 4974 fő

Fogorvosi rendelő címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 44/b.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke: A meghirdetett fogorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb információk:
A feladat ellátását szolgáló rendelő Lakitelek Önkormányzata tulajdonában van, melyre vonatkozóan az Önkormányzat a nyertes pályázóval használati szerződést köt.

 • Listing ID: 11727
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Lakitelek
 • Email: titkarsag@lakitelek.hu
 • Telefon: 76/449-011
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 4974
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Lakitelek Önkormányzata