Háziorvost keres Kakucs Község Önkormányzata

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Maria Farkasne Szabo / 63 megtekintés

A feladat ellátásának helye:
Pest vármegye, 2366 Kakucs, Galamb utca 2/B. szám alatti, Önkormányzat által bérelt háziorvosi rendelő

Egyéb információk:
• A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
• Az Önkormányzat a háziorvosi rendelő rezsiköltségei közül megfizeti az áramdíjat, a fűtési költséget, a víz- és csatornadíjat, a vezetékes telefon- és internethasználat díját, a szemétszállítási díjat, a takarítási költséget és a veszélyes hulladék elszállításának és megsemmisítésének költségét.
• Igény esetén a pályázó részére összkomfortos szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat a település központi részén.
• Kakucs község Budapesttől délre 30 km-re található, és az M5-ös autópályán autóval közlekedve Budapestről 30 perc alatt elérhető.
• Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval határozatlan időre feladatellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működtetés, üzemeltetés feltételeit.

 • Listing ID: 14447
 • Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  • orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
  • vállalkozási formában történő ellátás esetén a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása az engedélyező szerv részéről.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata,
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel az orvosi feladatokat ellátó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
  • az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata
  • a praxisjogról vagy az engedélyezés feltételeinek fennállásáról szóló igazolás,
  • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Kakucs Község Jegyzője részére (2366 Kakucs, Fő utca 20.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”.
  A pályázat elektronikus úton is benyújtható: a jegyzo@kakucs.hu címen, a szükséges dokumentumok csatolásával.
 • Megye: Pest
 • Város: Kakucs
 • Email: jegyzo@kakucs.hu
 • Telefon: 06-20-408-46-09
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 14 év feletti lakosok száma: 2552 fő, háziorvos kártyaszáma a hirdetés publikálásakor: 2603 db
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal, azonban legkorábban 2024. július 1-jétől.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Nagy Balázs jegyző
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos