Házi gyermekorvosi álláspályázat - Kakucs - Pest vármegye

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Maria Farkasne Szabo / 170 megtekintés

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kakucs községi gyermekorvosi körzet és a hozzá kapcsolódó iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok – vállalkozási formában történő – ellátására pályázatot hirdet az alábbiak szerint:
Ellátandó település: Kakucs község
Ellátandó feladat:
• Kakucs község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő gyermek háziorvosi körzetében a házi gyermekorvosi feladatok ellátása,
• iskola- és ifjúság egészségügyi feladatok ellátása
Működtetés formája: egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás tagjaként
Munkavégzés helye (az Önkormányzat tulajdonában lévő házi gyermekorvosi rendelő címe):
Pest vármegye, 2366 Kakucs, Fő utca 156/C.

A praxis betölthető:
a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, azonban legkorábban: 2024. július 1-jétől.

Egyéb információk:
• A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
• A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
• Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket ingyenesen bocsátja a háziorvos rendelkezésére.
• Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelő rezsiköltségei közül megfizeti az áramdíjat, a fűtési költséget, a víz- és csatornadíjat, a vezetékes telefon díját (havonta 5.000 Ft-ig), a szemétszállítási díjat, a takarítási költséget és a veszélyes hulladék elszállításának és megsemmisítésének költségét.
• Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval határozatlan időre – de legalább 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működtetés, üzemeltetés feltételeit.
• A központi ügyeleti ellátás kistérségi szinten megoldott, benne a részvétel nem kötelező.
• A település gyermekkorú lakosságának száma: 0-14 éves korig: 503 fő, 14-18 éves korig: 123 fő. Az iskola- és ifjúságegészségügyi szolgáltatással érintett gyermekek száma: 251 fő.
• Igény esetén a pályázó részére összkomfortos szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat a település központi részén.
• Kakucs község Budapesttől délre 30 km-re található, és az M5-ös autópályán autóval közlekedve Budapestről 30 perc alatt elérhető.
• A pályázattal kapcsolatban további hiteles tájékoztatást Dr. Kendéné Toma Mária polgármester nyújt a 06-29-576-050-es vagy a 06-20-506-89-65-ös telefonszámokon.
• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
• Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján (alapellatas.okfo.gov.hu/)

 • Listing ID: 10832
 • Pályázati feltételek: • csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • saját gépkocsi,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
  • cselekvőképesség,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • büntetlen előélet,
  • a praxis vállalkozási formában való működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • MOK-tagság igazolása,
  • az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  • pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a praxisnak a vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, vagy azok rendelkezésére állnak,
  • hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás,
  • szakmai és személyes önéletrajz,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Kakucs Község Polgármestere részére (2366 Kakucs, Fő utca 20.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi állás pályázat.
  A pályázat elektronikus úton is benyújtható: a polgarmester.kakucs@gmail.com címen, a szükséges dokumentumok csatolásával.
 • Megye: Pest
 • Város: Kakucs
 • Email: jegyzo@kakucs.hu
 • Telefon: +36-20/408-4609
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 503 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. július 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 28.
 • Hirdető neve: Kakucs Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 3.