Kőtelek Községi Önkormányzat pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzetben vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében történő fogorvosi feladatok ellátására

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: kotelek / 117 megtekintés

A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű – de minimum 5 év időtartamú – feladat-ellátási szerződést köt.
Feladatellátás finanszírozása: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján.
Egyéb információk:
A feladat ellátását szolgáló rendelő az Önkormányzat tulajdonában van. A működtetés részletes feltételei a feladat-ellátási szerződésben kerülnek rögzítésre.

Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
• vállalkozói formában való működtetés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum),
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, egy példányban Kőtelek Községi Önkormányzat részére címezve (5062 Kőtelek, Szabadság út 1.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi praxis pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje: Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázatok elbírálásáról a pályázók személyes meghallgatását követően.

 • Listing ID: 10740
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Kőtelek
 • Email: polgarmester@kotelek.hu
 • Telefon: Lovász Tibor polgármester: +36 20/203-8605
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Kőtelek Községi Önkormányzat