Pályázati felhívás Albertirsa 2. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Zoltánné dr. Kovács / 63 megtekintés

 • Listing ID: 14851
 • Pályázati feltételek: Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására 2024. augusztus 1-től.
  A feladat ellátására a nyertes pályázóval (gazdálkodó szervezet/magánorvos) az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt 2024. augusztus 1-től határozatlan - de minimum 5 év - időtartamra.

  A munkavégzés helye: 2730. Albertirsa, Luther u. 2. szám alatti orvosi rendelő. Az Önkormányzat a házi gyermekorvos által ellátott feladat végzéséhez az orvosi rendelőt térítésmentesen használatba adja.
  A házi gyermekorvos feladatköre:
  A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá mindaz, amit jogszabály számára előír, így különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet. A házi gyermekorvos köteles hetente legkevesebb 15 órát, munkanapokon legalább 2 órát a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően.
  Finanszírozás és egyéb juttatások:
  Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetője a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. A házi gyermekorvosi feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, házi gyermekorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és a házi gyermekorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.
  Az Önkormányzat a házi gyermekorvos részére szolgálati lakást biztosít határozott időre – 5 évre – de legfeljebb a feladat-ellátás időtartamára.
  A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
  Fazekas László polgármester:
  Elérhetőségei:
  Telefon: +36 20 975 0229
  E-mail: titkarsag@albertirsa.hu


  Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal
  Schweierné Juhász Katalin aljegyző:
  Elérhetőségei:
  Telefon: +36 70 492 0530
  E-mail: aljegyzo@albertirsa.hu
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Pályázati feltételek:
  - magyar állampolgárság,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - a személyes ellátást végző orvos - a rá irányadó - öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött életkora,
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz.
  • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • motivációs levél,
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • cégbírósági kivonat
  • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat”. megjelöléssel Albertirsa Város Polgármestere (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) részére kell írásban benyújtani.
 • Megye: Pest
 • Város: Albertirsa
 • Email: jegyzo@albertirsa.hu
 • Telefon: +36 20 9818719
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 885
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. augusztus 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 31.
 • Hirdető neve: Kovács Zoltánné dr.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.