Pályázat háziorvosi praxis betöltésére 1194 Budapest, Csengő utca 3. (9. körzet)

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Kispest Onkormanyzata / 153 megtekintés

Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 19/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 9. számú felnőtt háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.
(Az utcajegyzék megtekinthető: https://uj.kispest.hu/images/fajlok/rendeletek/2018_19_egeszsegugyi%20alapellatasok%20korzeteirol_melleklettel%2020220217%2020220301%20napjatol%20hartalyos.pdf)
A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
– A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.
– A háziorvosi tevékenység ellátásához a feladat-ellátási szerződés keretében ingyenesen bocsájtja rendelkezésre a háziorvosi rendelőt.
– A háziorvosi praxis több mint egy éve betöltetlen, helyettesítéssel ellátott így letelepedési pályázat benyújtható rá a NEAK-nál.

 • Listing ID: 13027
 • Pályázati feltételek: A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  - büntetlen előéletű,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság (amennyiben rendelkezik tagsággal)
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai életrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása (amennyiben rendelkezik tagsággal),
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. §-a alapján, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton (Hivatali kapu), postai úton, vagy személyesen, Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda (email: hatvany.zsolt@hivatal.kispest.hu
  cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.).
 • Megye: Budapest
 • Város: Budapest
 • Email: hatvany.zsolt@hivatal.kispest.hu
 • Telefon: +3620-290-4458
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1540 területi lakos
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Szerződés megkötését követően
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Hirdető neve: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata