Pályázati felhívás szegedi, 17. azonosító számú házi gyermekorvosi praxis praxisjoggal történő betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Izabella Dr. Gombos / 58 megtekintés

Iktatószám: 01/12294-3/2024.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Szeged MJV Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX. 13.) Kgy. rendelete 2. számú mellékletében meghatározott – 17. azonosító számú házi gyermekorvosi körzetben házi gyermekorvosi feladatok praxisjoggal történő ellátására. A feladatot egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság formájában az Önkormányzattal kötött határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés alapján kell biztosítani. A körzetben az ellátandó, 0-14 éves korú lakosságszám: 1084 fő.
Az ellátandó terület Szeged MJV közigazgatási határán belül a 17. azonosító számú házi gyermekorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: https://or.njt.hu/eli/v01/735627/r/2002/35
A feladat-ellátási szerződés formaszövege a pályázati felhívás mellékletét képezi.

1. A pályázati feltételek
Alkalmas a pályázó, ha:
a) megfelel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
b) cselekvőképes,
c) büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
d) magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszú,
e) orvosi munkakör betöltésére egészségügyileg alkalmas,
f) rendelkezik érvényes működési nyilvántartással.

2. Pályázathoz csatolni kell:
a) fényképes részletes szakmai életrajzot,
b) motivációs levelet,
c) iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolatát,
d) egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolatát,
e) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
f) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a feladat-ellátási szerződés megkötéséhez azon egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság meglétét igazolni kell, melynek keretében az egészségügyi alapellátást biztosítani kívánja,
g) nyilatkozatot, hogy a házi gyermekorvosi tevékenységet mely egészségügyi telephelyen és várhatóan mely időponttól kívánja ellátni,
h) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
i) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

3. A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
a) A meghirdetett házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.
b) A házi gyermekorvosi tevékenység ellátásához az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződés keretében a Szeged, Korondi u. 5. szám alatti felújított, másik, területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvossal közös használatú, önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő ingyenes használatát biztosítja (az arányos közüzemi költségeket az orvos állja).
Amennyiben a pályázó másik, a jogszabályi előírásoknak megfelelő saját tulajdonú, vagy bérelt orvosi rendelőben kívánja a tevékenységet végezni, arra a pályázatban ki kell térnie.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A házi gyermekorvosi tevékenység legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően kezdhető meg.

A házi gyermekorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése alapján történik.

4. A feladat-ellátási szerződés időtartama:
A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt, mely legkorábban a hatályba lépéstől számított 5 év elteltét követően szüntethető meg rendes felmondással.

5. A pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje és módja:
2024. április 15. napja. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázatot a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodára (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) kell benyújtani postai úton levélben, vagy elektronikus úton Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat hivatali kapujára (KRID azonosító: 455249774).

6. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokról Szeged MJV Polgármestere dönt.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet előírásai alapján a nyertes pályázóval Szeged MJV Önkormányzata feladat-ellátási előszerződést köt.
A nyertes pályázó ezt követően a praxisengedély kiadását kérelmezi az Országos Kórházi Főigazgatóságnál betöltés jogcímen. A praxisengedély kiállítását követően kerül sor Szeged MJV Önkormányzatával feladat-ellátási szerződés megkötésére.
A nyertes pályázó a népegészségügyi hatóság által kiadott működési engedély és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) kötött finanszírozási szerződés birtokában kezdheti meg a gyermekorvosi tevékenységet.

7. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Dr. Gombos Izabella ügyintézőnél a következő e-mail címen: gombos.izabella@szeged.eu


Pályázat melléklete

Feladat-ellátási szerződés praxisjog alapján végzett tevékenységre
(az egészségügyi alapellátás házi gyermekorvosi körzeteire)

1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével):

egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) képviseletében Dr. Botka László polgármester – továbbiakban Önkormányzat –

másrészről

…………………….. (név, lakcím) – továbbiakban házi gyermekorvos – között a mai napon, …………. (név) orvos személyes ellátási kötelezettségével az alábbiak szerint:

2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása

Szeged Megyei Jogú Város – az adott körzet megállapításáért felelős szerv által meghatározott ……… azonosító számú házi gyermekorvosi körzete.

3. A praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvos kötelezettségei:

3.1. A házi gyermekorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Ha az egészségügyi alapellátási tevékenység a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján, gazdálkodó szervezeti formában (társas vállalkozás, egyéni cég) kerül biztosításra a gazdálkodó szervezet köteles az illetékes cégbíróság által a gazdálkodó szervezetről kiadott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát, bejegyzés alatt álló társaság esetében pedig a cégbejegyzési kérelem átvételéről szóló cégbírósági igazolás másolatát 5. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni.
Gazdálkodó szervezet esetén a házi gyermekorvos az önálló orvosi tevékenységet munkaviszony vagy tagsági viszony keretében folytatja, ezen jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződéssel, melynek 4. sz. mellékletét képezi. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségek – eltérő rendelkezés hiányában – a gazdálkodó szervezetet is terhelik azzal, hogy a gazdálkodó szervezet nevében a praxisjog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a házi gyermekorvos csak személyesen végezheti – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A jelen szerződésben továbbiakban – eltérő rendelkezés hiányában – házi gyermekorvos alatt a gazdálkodó szervezetet is értelemszerűen érteni kell.

3.2. A házi gyermekorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetétől az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt megkérni, és a határozat másolatát 60 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni.

3.3. A házi gyermekorvos köteles a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés másolatát 90 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni.

3.4. Az önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt térítésmentesen használó házi gyermekorvos köteles az IKV Zrt-vel megkötött, az orvosi rendelők üzemeltetési költségeinek elszámolási szabályait tartalmazó megállapodás másolatát a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül az önkormányzat részére megküldeni a jelen szerződés 3. sz. mellékleteként történő csatolása céljából.

3.5. A házi gyermekorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt a 14. életévüket be nem töltött, valamint felkérésre a 14.-18. év közötti személyek egészségügyi állapotának megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A házi gyermekorvos tevékenységét alvállalkozásba nem adhatja.

3.6. A házi gyermekorvos köteles munkanapokon napi 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni. Ennek keretében köteles hetente 20 órát, de naponta legkevesebb 2 órát a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelő napi elosztásban, azzal a kikötéssel, hogy a rendelési időt reggel 7.30 – 18.00 között választhatja meg, és hetente legalább egy alkalommal délutáni rendelést kell biztosítania. A 20 óra rendelési idő a csecsemő-tanácsadás idejét is magába foglalja. A rendelési időn túl, de a rendelkezésre állási időben végez a házi gyermekorvos külön szerződésben meghatározott feltételek szerint óvoda és iskola-egészségügyi ellátást.

3.7. A Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani.

3.8. A házi gyermekorvos köteles a hozzá bejelentkezett 14 év alatti, valamint felkérésre a 14-18 év közötti személyeket/törvényes képviselőiket megfelelő módon tájékoztatni a rendelési időn kívüli elérhetőségéről, valamint arról, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére a Szeged MJV Önkormányzata jogosult.

3.9. A házi gyermekorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni.

3.10. A házi gyermekorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A házi gyermekorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne.

3.11. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

3.12. A házi gyermekorvos feladata különösen:
a. a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,
b. az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenően intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétől számított 4-7 napon belül történő meglátogatása,
c. a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
d. gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,
e. külön jogszabályokban foglaltak szerint végez védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,
f. külön jogszabályokban foglaltak szerint végez fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet,
g. külön jogszabályokban foglaltak szerint végez kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,
h. külön jogszabályokban foglaltak szerint végez ételmérgezések esetén szükséges teendőket.
i. külön jogszabályban foglaltak szerint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el,
j. közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása,
k. egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
l. életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése,
m. külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok,
n. külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása,
o. a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása.

3.13. A házi gyermekorvos feladatait a rendelőjében, a tanácsadóban, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

3.14. A házi gyermekorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges.

3.15. A házi gyermekorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról, és az általa megtett intézkedésekről értesíti az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetét.

3.16. A házi gyermekorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A házi gyermekorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv felügyelő szakfőorvosai látják el.

3.17. A házi gyermekorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai szabályokat.

3.18. A házi gyermekorvos köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve indokolt esetben kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni, valamint a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek az 1997. évi XXXI. tv. 17 §. (1) bekezdésében meghatározott személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal együttműködni.

3.19. A házi gyermekorvos köteles a rendelő és kiszolgáló helyiségek közegészségügyi-járványügyi előírások szerinti takarításáról, a fertőtlenítés elvégzéséről, a veszélyes hulladékok elszállításáról, a sterilizáló készülék hatásfokának hatóság általi rendszeres bevizsgálásáról – a felmerülő költségek viselése mellett – gondoskodni.

3.20. A házi gyermekorvos kapcsolatot tart és együttműködik a védőnővel, és feladatait a védőnők közreműködésével végzi.

4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is):

4.1. Az Önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról, amennyiben a rendelő nem a házi gyermekorvos vagy a házi gyermekorvosi szolgáltató tulajdonában van, a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről.
4.2. Az Önkormányzat köteles minden olyan információt megadni a házi gyermekorvosnak, mely a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

5. A házi gyermekorvos rendelési idejének meghatározása:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Tanácsadás:

6. A házi gyermekorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések:

A házi gyermekorvos részt vesz az orvosi ügyeleti szolgálatban a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja szerint.

7. A házi gyermekorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések:

7.1. A házi gyermekorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a házi gyermekorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen szerződés 2. sz. mellékleteként a házi gyermekorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás történik, azt a házi gyermekorvos az Önkormányzatnak bejelenteni köteles.

7.2. A helyettesítő a helyettesített orvos rendelőjében látja el a praxishoz bejelentkezett betegeket. Az ettől eltérő módon történő helyettesítésre vonatkozóan és indokolt esetben az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete jogosult dönteni. Ebben az esetben gondoskodni kell a betegek dokumentációjának hozzáférhetőségéről.

8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések:

A házi gyermekorvos köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozót foglalkoztatni a praxis feladatainak ellátása körében.
Az egészségügyi szakdolgozót illető rendelkezéseket az egészségügyi szolgáltató által megállapított és rögzített munkaköri leírás tartalmazza, melyet a házi gyermekorvos köteles a jelen szerződés 6. sz. melléklete gyanánt csatolni.

9. A feladat-ellátási szerződés időtartama:

A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, azzal a nappal lép hatályba, amikor a 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (önkormányzati tulajdonban lévő rendelő esetén) pontban foglalt valamennyi okirat az Önkormányzat részére átadásra került.

10. A feladatellátási szerződés megszűnésére/felmondására vonatkozó rendelkezések:

10.1. Megszűnik a szerződés, ha:
a.) a házi gyermekorvos meghal,
b.) a házi gyermekorvos praxisjoga bármilyen okból megszűnik (visszavonás, átruházás, stb.),
c.) az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott működési engedély visszavonásával,
d.) a házi gyermekorvos az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételnek nem felel meg,
e.) a házi gyermekorvos finanszírozási szerződése a NEAK-kal bármilyen okból megszűnik,
f.) a házi gyermekorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
g.) a házi gyermekorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti,
h.) a jelen szerződésben szabályozott felmondási jog gyakorlásával.

10.2. A jelen szerződést mindkét fél abban az esetben jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha bármelyik fél a szerződésben vagy a jogszabályban foglalt lényeges kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Az azonnali hatályú felmondás a szerződést a felmondás közlését követő hónap utolsó napján szünteti meg.

10.3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő rendelőt térítésmentesen használó házi gyermekorvos esetében az Önkormányzat 6 hónapos felmondási határidővel jogosult jelen szerződést megszüntetni, ha a házi gyermekorvos a közüzemi/üzemeltetési díjak fizetésére, illetve a közüzemi szolgáltatókkal történő szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi, illetve nem teljesíti.

10.4. A szerződés megszűnéséig a feleket kölcsönösen terhelik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek.

10.5. A jelen szerződés a hatályba lépéstől számított 5 (öt) év elteltét követően rendes felmondással bármelyik fél által 6 hónapos felmondási idővel megszüntethető. A felmondást a másik féllel írásban, indoklással kell közölni.

11. A házi gyermekorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére az adott körzet megállapításáért felelős szerv kártalanítási kötelezettsége:

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a alapján a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az adott körzet megállapításáért felelős szerv kártalanítási kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
2023. január 01-től az egészségügyi alapellátási körzetek kialakítása a praxiskezelő hatásköre.

12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:

Az Önkormányzat a házi gyermekorvos által a jelen szerződés alapján végzett tevékenység során okozott bármilyen kár, hátrány vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem kötelezhető, minden esetben a házi gyermekorvos viseli tevékenysége anyagi következményeit.

13. Egyéb előírások:

13.1. Jelen szerződést a felek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a házi gyermekorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettség vállalása mellett végzendő, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt házi gyermekorvosi feladatok hatékony ellátása érdekében kötik meg.

13.2. A praxiskezelő jogszabályban meghatározott szempontok alapján, a települési önkormányzatok bevonásával alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit. A körzetek megállapítása és kialakítása során a praxiskezelő kikéri a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv véleményét is, amelyet szükség szerint figyelembe vesz.

13.3. A jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatás telephelye:……………………………………

13.4.a. A házi gyermekorvos praxisához tartozó, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközök pótlásáról, javításáról, a minimum feltételek folyamatos meglétéről a házi gyermekorvos köteles gondoskodni saját költségén (ingó vagyon).

13.4.b. Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által leltár szerint nyilvántartott, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközöket az Önkormányzat a házi gyermekorvos praxisának térítésmentesen használatába adja.
Az Önkormányzat tulajdonát képező, leltár szerint átvett eszközökkel a házi gyermekorvos Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mindenkori leltárkészítési és leltározási szabályzata szerint elszámolni köteles, az esetleges eszközselejtezések Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének mindenkori szabályzata alapján Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával egyeztetve végzi.
Az eszközök pótlásáról, javításáról az orvos köteles gondoskodni azzal, hogy az általa pótolt és vásárolt eszközök tulajdonába kerülnek.

13.5.a. Ezen szerződés hatályba lépésének napjától a házi gyermekorvost terheli az általa nyújtott alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítása tekintettel arra, hogy a rendelés jelenleg is a saját tulajdonában álló ingatlanban történik.

13.5.b. A házi gyermekorvos kijelenti, hogy nem vállalja a szerződés aláírása után sem az alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítását, ezért az önkormányzat által biztosított ingatlant a rendeléshez térítésmentesen kívánja igénybe venni. A házi gyermekorvos által harmadik személytől bérelt rendelő esetében az Önkormányzat a havi – a használattal összefüggő rezsidíjat nem tartalmazó – bérleti díj utólag történő megtérítése útján biztosítja a rendelő térítésmentes használatát.

Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe.

13.6. A házi gyermekorvos a védőnő elhelyezését az önálló orvosi tevékenység gyakorlásának helye szerinti ingatlanban a csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás és adminisztráció, valamint a nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás és adminisztráció idejére biztosítja a tanácsadó helyiség/munkaszoba Önkormányzat által történő kialakításáig. Az ebből adódó tényleges költségek viselésének kérdéseit a Szegedi Tudományegyetem és az ingatlan tulajdonosa közti külön megállapodás rendezi.

13.7. A házi gyermekorvos részt vehet a szakorvosképzésben, ha erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap.

13.8. A házi gyermekorvos kizárólag a napi 8 óra rendelkezésre állási időn túl vállalhat más jellegű, e szerződést nem érintő egyéb tevékenységet.

13.9. A jelen szerződésben foglaltak betartását az Önkormányzat ellenőrzi. A szakmai ellenőrzés az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetének a feladata.

13.10. Az ellenőrzést az Önkormányzat megbízásából eljáró személyek végzik, akik ellenőrzési jogosultságukat a házi gyermekorvos kérésére megfelelő meghatalmazással kötelesek igazolni.

13.11. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek jogosultak a házi gyermekorvoshoz, a rendelőben foglalkoztatott más személyekhez kérdéseket intézni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ellenőrzést végző és az ellenőrzött házi gyermekorvos működésének helyzetével és a jelen szerződés betartásával kapcsolatban megállapításokat tehet.

13.12. Amennyiben a házi gyermekorvos a megállapításokkal nem ért egyet, a jegyzőkönyv részére történt kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságához fordulhat, amely a házi gyermekorvos meghallgatása után 30 napon belül dönt az ellenőrzés eredményéről és a szükséges intézkedéseket megteszi a kifogásolt állapot megszüntetésére.

13.13. A jelen szerződés 10.2. pontjában írt azonnali hatályú felmondási okok alapját képező körülmények bekövetkeztét a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság állapítja meg, ha a házi gyermekorvos írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül nem intézkedik az azonnali hatályú felmondási okok elhárítása érdekében.

13.14. Az Önkormányzat az alapellátás teljesítésével kapcsolatban a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság egyetértésével – a házi gyermekorvosokkal történt egyeztetést követően – a házi gyermekorvosokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget és statisztikai jelentés készítését állapíthat meg, mely adatszolgáltatási kötelezettség a beteg személyiségi jogait és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltakat nem sértheti. Az adatkérés csak olyan adatok vonatkozásában rendelhető el, amelyek a házi gyermekorvos nyilvántartásaiban fellelhetőek.

13.15. A szerződő felek megállapodnak, hogy az egymáshoz intézett nyilatkozataik közlésére a hivatali kapun/cégkapun keresztül történő kézbesítést, vagy a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a visszaküldött iratot a kézbesítés második megkísérlésének, illetőleg a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintik; a 24. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak megvalósulásának esetén az iratot szintén kézbesítettnek tekintik.

13.16.A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét.

13.17. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területi ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében folyamatosan együttműködnek. Kijelentik, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a jelen szerződésre vonatkozó minden vitás kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni.

13.18. A felek megállapítják, hogy a Finanszírozó a házi gyermekorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződéseket a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján közvetlenül a szolgáltatóval köti meg, melynek alapján a folyósításra kerülő finanszírozás teljes összegére a szolgáltató jogosult.

13.19. A jelen szerződésre a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandók.

14. Dátum, a felek cégszerű aláírása

Szeged, 20.. …………hó…..nap

……………………………………………. …………………………………………..
Szeged M.J.V. Önkormányzata orvos
képviseletében
Dr. Botka László
polgármester

 • Listing ID: 14128
 • Pályázati feltételek: Alkalmas a pályázó, ha:
  a) megfelel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  b) cselekvőképes,
  c) büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  d) magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszú,
  e) orvosi munkakör betöltésére egészségügyileg alkalmas,
  f) rendelkezik érvényes működési nyilvántartással.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 2. Pályázathoz csatolni kell:
  a) fényképes részletes szakmai életrajzot,
  b) motivációs levelet,
  c) iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolatát,
  d) egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolatát,
  e) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  f) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a feladat-ellátási szerződés megkötéséhez azon egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság meglétét igazolni kell, melynek keretében az egészségügyi alapellátást biztosítani kívánja,
  g) nyilatkozatot, hogy a házi gyermekorvosi tevékenységet mely egészségügyi telephelyen és várhatóan mely időponttól kívánja ellátni,
  h) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  i) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

  A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
  a) A meghirdetett házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.
  b) A házi gyermekorvosi tevékenység ellátásához az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződés keretében a Szeged, Korondi u. 5. szám alatti felújított, másik, területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvossal közös használatú, önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő ingyenes használatát biztosítja (az arányos közüzemi költségeket az orvos állja).
  Amennyiben a pályázó másik, a jogszabályi előírásoknak megfelelő saját tulajdonú, vagy bérelt orvosi rendelőben kívánja a tevékenységet végezni, arra a pályázatban ki kell térnie.
 • A pályázat benyújtásának módja: 2024. április 15. napja. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

  A pályázatot a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodára (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) kell benyújtani postai úton levélben, vagy elektronikus úton Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat hivatali kapujára (KRID azonosító: 455249774).
 • Megye: Csongrád
 • Város: Szeged
 • Email: gombos.izabella@szeged.eu
 • Telefon: 62/564-456
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1084 fő lakosságszám
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A házi gyermekorvosi tevékenység legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően kezdhető meg.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 15. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük.
 • Hirdető neve: Szeged MJV Önkormányzata