Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sárrétudvari 1. számú vegyes háziorvosi körzetében, területi ellátási kötelezettséggel, háziorvosi alapellátási, iskolaegészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási fel-adatok ellátására 2024. május 1. napjától határozatlan időtartamra.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: SUDVARI / 41 megtekintés

 • Listing ID: 13173
 • Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jo-gával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  • Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végre-hajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyer-mekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képe-sítési előírásoknak való megfelelés,
  • vállalkozói formában történő feladatellátás, vagy határozatlan idejű, az egészségügyi tevé-kenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogvi-szony keretében meghatározottak szerint végzendő háziorvosi tevékenység.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén, 30 napnál nem régebbi, alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pá-lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alka-lommal van lehetőség.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, postai úton, egy példányban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata részére címezve (4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72.) vagy elektronikus úton az onko4171@t-online.hu e-mail címre.
 • Megye: Hajdú-Bihar
 • Város: Sárrétudvari
 • Email: onko4171@t-online.hu
 • Telefon: 54/474-001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1522
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. május 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 23. (péntek) 12.00 óra
 • Hirdető neve: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 7.