Törökszentmiklós házi gyermekorvosi praxis 10 millió Forint önkormányzati támogatással

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat / 138 megtekintés

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi praxis betöltésére, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel

A feladat-ellátási szerződés időtartama, megkötése:
Határozatlan időtartamra, de legalább 6 évre feladat-ellátási szerződés kerül megkötésre a nyertes pályázóval.

Finanszírozás:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján.

Tekintettel arra, hogy a 3. számú házi gyermekorvosi körzet több mint 60 hónapja tartósan betöltetlen, a körzetet betöltő orvosnak lehetősége van a NEAK pályázati felhívására – letelepedési támogatás elnyerésére – pályázat benyújtására, melynek során elnyerhető támogatási összeg nettó 20.000.000,-Ft.

Az önkormányzat az ellátást vállaló új orvos számára a NEAK finanszírozáson túl egyszeri bruttó 10.000.000 Ft-ot biztosít a praxisjog átvételét követő 30 napon belül, amennyiben a jelölt orvos vállalja, hogy legalább 6 évet dolgozik házi gyermekorvosként Törökszentmiklóson. Amennyiben házi gyermekorvosi tevékenységét 6 éven belül megszünteti, az önkormányzati támogatás teljes összegére visszafizetési kötelezettség áll fenn.

Ellátandó feladat: Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv., valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint. Törökszentmiklóson a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása.

 • Listing ID: 12159
 • Pályázati feltételek: 1. büntetlen előélet,
  2. cselekvőképesség,
  3. egészségügyi alkalmasság,
  4. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  5. a praxis vállalkozási (egyéni vagy társas) formában történő működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz
  2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  4. Egészségügyi alkalmassági dokumentum a 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet szerinti, mely tartalmazza a vizsgálat dátumát és eredményét
  5. TB vizsga igazolás vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elnyerését követően a nyilatkozattevő által megadott időtartamon belül leteszi a vizsgát
  6. Infekciókontroll (elkészítését az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet 4. § és a 11. § (1) bekezdése írja elő, elkészítése a melléklet 1. pontja szerinti útmutatás szerint)
  7. működési nyilvántartási igazolvány másolata
  8. nyilatkozat arról, hogy a pályázó részéről a praxisnak a vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak, ha nem rendelkezik semmilyen vállalkozással, akkor nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a nyilatkozattevő által megadott időtartamon belül létrehozza az egyéni vagy társas vállalkozását.
  9. amennyiben a pályázó már rendelkezik társas vagy egyéni vállalkozással aláírási címpéldány, mely lehet másolat
  10. nyilatkozat arról, hogy a pályázó az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
  11. nyilatkozat arról, hogy a pályázó az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok (kuruzslás) nem áll fenn
  12. nyilatkozat arról, hogy a pályázó az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés j) pontja alapján a működési engedélye véglegessé válását követő 8 napon belül csatlakozik az EESZT rendszerhez és adatszolgáltatási kötelezettségének ezt követően folyamatosan eleget tesz
  13. nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy összesen heti 40 órában (ebből 20 óra a rendelési idő és 20 óra készenléti idő) ellátja a Törökszentmiklós 3. számú házi gyermekorvosi körzetet és a hozzá tartozó iskola-egészségügyi szolgáltatást,
  14. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek
  15. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul
  16. képviselő-testületi tárgyalás esetén a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat
 • A pályázat benyújtásának módja: 1. postai úton: a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135.)
  2. személyesen: a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal titkárságán történő leadással (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135. I. emelet 223. iroda),
  3. elektronikus úton: a titkarsagtm@torokszentmiklos.hu e-mail címre történő megküldésével lehet benyújtani.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Törökszentmiklós
 • Email: titkarsagtm@torokszentmiklos.hu
 • Telefon: 56/590-422
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 775
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, valamint az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, érdemi pályázat elbírálásáig
 • Hirdető neve: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 15 nap