VISSZA

Bértámogatás (3)

Akik előzetesen jelezték szándékukat szorosabb együttműködésben való részvételre és ezért most magasabb bértámogatást kaptak, azok számára az orvosi bértámogatás 20%-a előleg és erre a különbözetre való jogosultságuk egyelőre feltételes: az érintett praxisoknak a Praxiskezelő által közzétett későbbi felhívás szerinti „szoros” praxisközösséget az abban foglalt határidőben létre kell majd hozniuk és a Praxiskezelőnek azt nyilvántartásba kell majd vennie.

Abban az esetben, ha szoros praxisközösségbe valaki nem kíván csatlakozni, úgy annak további teendője nincs, kollegiális praxisközösségi státusza nem változik.

Ha a szorosabb együttműködés későbbi szándékváltozás vagy utóbb felmerült akadályok miatt mégsem teljesül és ezért a nyilvántartásba vétel mégis elmarad, akkor a különbözettel a NEAK és az érintett szolgáltató elszámol. Az elszámolás a szakdolgozói bértámogatást nem, csak az orvosi bértámogatást és annak is csak az említett 20%-át érintheti.

Akik 2021. február 28-ig nyilatkoztak és a szoros praxisközösségi együttműködés létrehozásával meg kívánják szerezni a jogosultságukat a legmagasabb összegű orvosi bértámogatásra (2021. január 1-ig visszamenőlegesen is), azoknak a nyilvántartásba vételi kérelmet, annak mellékletét és a praxisközösség alapító okiratát legkésőbb 2021. július 25-ig aláírva postán kell beküldeniük. Akik eddig az időpontig egyetlen praxisközösség tagjaként sem kérik nyilvántartásba vételüket, azok a legmagasabb összegű orvosi bértámogatás 20%-ára visszamenőlegesen sem lesznek jogosultak, ezért biztatunk mindenkit, hogy éljen a rendelkezésre álló lehetőséggel.

Azok, akik az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (finanszírozási rendelet) 77. §-a szerint határidőben nyilatkozatot tettek a kollegiális praxisközösségi regisztráció során a regisztrációs lap 3. pontja szerint („3. Nyilatkozat”), azok valamennyien 2021. január 1-ig visszamenőleges, emelt bértámogatásra jogosultak. A korábbi nyilatkozat alapján az ilyen praxisok nem csak a kollegiális praxisközösségnek megfelelő bértámogatást szerezhetik meg az év elejéig visszamenőlegesen, hanem jogosultak lehetnek a legmagasabb összegű bértámogatásra is 2021. január 1-ig visszamenőlegesen, amennyiben 2021. július 25-ig szorosabb praxisközösségi együttműködéshez (pl. konzorciumhoz) csatlakoznak.

Tehát amennyiben Ön 2021. február 28-ig praxisközösségi felvételi kérelmet nyújtott be, úgy megszerezheti a jogosultságát a legmagasabb összegű orvosi bértámogatásra (2021. január 1-ig visszamenőlegesen is), ha a szoros praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelmet, annak mellékletét és a praxisközösség alapító okiratát legkésőbb 2021. július 25-ig aláírva postán beküldik.

Egyéb kérdések (3)

Abban az esetben, ha Ön szoros praxisközösségi együttműködésben nem kíván részt venni, úgy további teendője nincs, kollegiális praxisközösségi státusza nem változik.

A háziorvosok nevét, rendelőjük címét, telefonszámát a járási beosztást tartalmazó táblázatot itt érheti el: http://neak.gov.hu//data/cms1008442/Haziorvosi_szolgalatok_202106.xlsx

Kifejezetten javasoljuk, hogy bármely praxisjoggal rendelkező kollégáját bátran keresse meg a járásban, hiszen mindenki számára nyitva áll a lehetőség a csatlakozásra.

Ha járáson belül nem talál partnereket, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a szomszédos járásban dolgozó kollégákkal és kérjenek felmentést a járáshatár átlépésére a praxiskezelőtől ennek az űrlapnak a kitöltésével:

Valamennyi ma forgalmazási engedéllyel rendelkező akkreditált medikai szoftver továbbra is használható, amely alkalmas az ellátások adminisztrációjára. A szakmai tevékenységek elvégzésének egészségügyi dokumentumait medikai szoftverben kell tárolni.

A jelentések leadására várhatóan online felületet biztosítunk, amelyen a konzorciumvezetők mennyiségi jelentést tesznek negyedévente egyszer. A későbbiekben hasznos lehet, ha a konzorcium tagjai azonos szoftvert használnák az ellátás során, de még fontosabbnak tűnik, hogy minden medikai rendszer képes legyen egymással és az EESZT-vel strukturált adatok szintjén kommunikálni. Bízunk benne, hogy az előttünk álló időszakban ezekre a fejlesztésekre sor kerül.

Felmentések (3)

A Pkr. 2. § (7) bekezdése értelmében a (3) bekezdés szerinti praxisközösség vagy – létrejöttét megelőzően – az ilyen praxisközösséget létrehozni szándékozó szolgálatok kérelmére indokolt esetben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alól a praxiskezelő határozott vagy határozatlan időre felmentést adhat. Az így kiadott felmentés időtartama alatt a (3) bekezdésben meghatározott praxisközösségi formák létrehozhatóak, nyilvántartásba vehetőek és működtethetőek. A határozott időre adott felmentés – indokolt esetben – meghosszabbítható.

 • Tehát az OKFŐ praxiskezelői minőségében eljárva felmentéssel lehetővé teheti olyan praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxis csatlakozását, aki jelenleg még nem kollegiális praxisközösségi tag.
 • Adhat felmentést a tagok egy járáshoz való tartozásának kötelezettsége alól.
 • Lehetővé teheti 5-nél kevesebb, vagy 10-nél több háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatból (praxisból) álló praxisközösség létrejöttét.

A Pkr. 2. § (7) bekezdése értelmében a (3) bekezdés szerinti praxisközösség vagy – létrejöttét megelőzően – az ilyen praxisközösséget létrehozni szándékozó szolgálatok kérelmére indokolt esetben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alól a praxiskezelő határozott vagy határozatlan időre felmentést adhat.  Fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve nem adhat a praxiskezelő felmentést, így nem teheti lehetővé

 • a be nem töltött körzetek (praxisjoggal be nem töltött körzetek) csatlakozását,
 • 5 háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatonként a maximum 1-nél magasabb számú fogorvosi szolgálat csatlakozását.

A felmentési kérelmet aláírást követően elegendő az e-mail címünkre (praxiskozosseg@okfo.gov.hu) megküldeni, majd a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolva küldendő be az eredeti aláírt dokumentum. A felmentési kérelmet elektronikusan a nyilvántartásba vételi kérelmet megelőzően célszerű benyújtani, hogy esetleges sikertelenség esetén a kialakult helyzet kezelésére elegendő idő maradjon.

A felmentési kérelem itt tölthető ki:

A felmentési kérelmeket soron kívül dolgozzuk fel, ha hiánypótlásra nincs szükség, akkor ez 8 napot jelent.

Kilépés (1)

A konzorciumból való kilépés lehetőségét az általunk közzétett megállapodás minta tartalmazza.

Kilépés esetén a változás a konzorciumi együttműködési megállapodás, továbbá a nyilvántartás adatainak módosításával kerül adminisztrálásra, amelyet 3 munkanapon belül be kell jelenteni a praxiskezelő felé, amely a változást átvezeti.

Egy adott praxis esetében tehát a kilépés igen gyors módja a konzorciumi tagság megszüntetésének, ha azt a többi tag is támogatja. A nyilvántartás adatainak módosítását követő hónap első napjától az adott praxis emelt finanszírozása lecsökken, és ettől a naptól a praxisközösségnek havonta 100 ponttal kevesebb pontot kell teljesítenie.

Konzorciumi együttműködési megállapodás (3)

A honlapunkon közzétett Praxisközösségi Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a Praxiskezelő által javasolt minta, amely minden, a Praxiskezelő által fontosnak/szükségesnek ítélt kérdést szabályoz, de alkalmazása NEM kötelező érvényű. Az együttműködés részleteiről, feltételeiről a tagok (konzorciumi együttműködési forma esetén) a konzorciumi együttműködési megállapodásban maguk dönthetnek.

A konzorciumi minta egyetlen része sem kötelező, csupán a felhívás 3.1 c) pontjában szereplő tartalomról, továbbá a nyilvántartásba vételi kérelemben szereplő kérdésekben kell abban kötelezően rendelkezni. A sárgával jelölt részek a mintában azok, amelyek felülvizsgálatát javasoljuk igény szerint és szabadon módosíthatók, vagy – ahol több opció szerepel – ott kifejezetten előírás, hogy értelemszerűen egyet válasszanak ki és a többit töröljék. A sárga részek kivételével a minta elsősorban a jogszabályokban foglaltaknak való megfelelést és az érvényes létrehozás célját szolgálja.

A Ptk. 6:498. §-a szerint: „Polgári jogi társasági szerződéssel a felek (a továbbiakban: tagok) arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös céljuk elérése érdekében együttműködnek, a közös cél megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és tevékenységük kockázatát közösen viselik.”

A Ptk. 6:499. §-a szerint (ellenkező rendelkezés hiányában):

·         A tagok fejenként egyenlő mértékben teljesítenek vagyoni hozzájárulást.

·         A vagyoni hozzájárulás tárgya lehet pénz, vagyoni értékkel rendelkező dolog, vagyoni értékű jog vagy bármilyen egyéb szolgáltatás, így különösen személyes munkavégzés.

·         A nem pénzben nyújtott hozzájárulásokat a tagok maguk értékelik, és ennek alapján megállapítják a hozzájárulások egymáshoz viszonyított arányát.

A vagyoni hozzájárulás személyes munkavégzéssel is teljesíthető, amelynek értékét a tagok értékelik. A tagok vagyoni hozzájárulásainak nem kell, de érdemes azonosnak lennie.

A konzorciumi együttműködési megállapodás tartalma később módosítható, a módosítást követően 3 munkanapon belül kell beküldeni az újat a praxiskezelőhöz.

Nyilvántartásba vétel – Kik, és hogyan csatlakozhatnak? (7)

 • A kollegiális praxisközösségekbe felvételt nyert valamennyi szolgálat (függetlenül az erre vonatkozó korábbi szándéknyilatkozatuktól)
 • Indokolt esetben a praxiskezelő felmentésével lényegében minden praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxis
 • A szoros praxisközösségek praxisközösségi konzorciumok, valamint egyesült és integrált praxisközösségek formájában jöhetnek létre
 • A területi elven szerveződő kollegiális praxisközösségen belül egy telephelyen, vagy egy járáson belül egymás közelében működő egészségügyi alapellátási körzetekben legalább 5 legfeljebb 10 háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi, illetve 5 háziorvosi és/vagy házi gyermekorvosi szolgálatonként további egy fogorvosi szolgálat részvételével hozhatók létre szoros praxisközösségek, ezzel a praxisközösség legfeljebb 12 szolgálatból is állhat
 • a praxiskezelő felmentésével a járáshatár átléphető, illetve 5-nél kevesebb és 10-nél több praxisból álló praxisközösség is megalakulhat

A praxisközösségekről szóló 53/2021. ( II.9.) Kormányrendelet 2. §-ának az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel megállapított (4) bekezdése szerint a „praxisközösségben 5 háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatonként, illetve 5 háziorvosi vagy házi gyermekorvosi szolgálatonként további egy fogorvosi szolgálat vehet részt, ezzel a praxisközösség legfeljebb 12 szolgálatból is állhat.”

A praxiskezelő a jogszabály rendelkezéseitől nem térhet el, sajnálatos módon a fentiek tekintetében felmentést sem adhat.

A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (Pkr.) hatálya az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben meghatározott háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, továbbá háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatókra terjed ki. A törvény 2. § (1)-(2) bekezdései szerint „A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától. A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.” 

Fentiek értelmében a tartós helyettesítés nem praxisjog alapján végzett tevékenység, ezért függetlenül attól, hogy az adott körzetben helyettesítő háziorvosnak (más körzetre) van-e praxisjoga, ezekre az esetekre a Pkr. hatálya nem terjed ki.

Amennyiben a körzet praxisjoggal betöltésre kerül, úgy a praxis csatlakozhat szoros praxisközösségi együttműködéshez, részt vehet praxisközösségi konzorciumban.

A praxisközösségeknek járáson belül működő praxisokból kell állniuk, amely Budapesten a kerületeknek felel meg.

A praxiskezelő indokolt esetben kérelemre más közeli kerületben vagy más közeli járásban működő praxisok számára felmentést adhat a járáshatárok átlépésének tilalma alól.

 • A nyilvántartásba vételi kérelem elkészítéséhez ismét egy egyszerű elektronikus űrlap készült. Az űrlap adataiból a kollegiális praxisközösségi regisztrációnál már kipróbált módon most két dokumentum készül:
  • A nyilvántartásba vételi kérelmet a konzorciumvezető, vagy az új praxisközösségi szolgáltató (képviselője) írja alá,
  • a mellékletet (a nyilatkozatokat) a praxisközösséget létrehozó szolgálatok orvosai vagy a praxisokat működtető egészségügyi szolgáltatók (képviselői) írják alá.
  • a szoros praxisközösség alapító okiratát, amely praxisközösségi konzorcium esetén a praxisközösségi konzorciumi megállapodás
  • A felhívásban megjelölt egyéb dokumentumokat (pl. a konzorciumi tagok cégkivonata vagy bejegyző határozata, a konzorciumi tagok képviselőinek hiteles aláírásmintája vagy aláírási címpéldánya.)

Azoknak, akik praxisközösségi konzorciumot kívánnak létrehozni, konzorciumi együttműködési megállapodás mintát tettünk közzé, amelyet felhasználhatnak a konzorcium megalakításához.

A cégkivonatnak a benyújtáskor hatályosnak kell lennie, amely az elektronikus cégnyilvántartásból is kinyomtatható.

Ezt ügyvédnek vagy közjegyzőnek nem kell külön hitelesítenie, az aláírásmintát vagy az aláírási címpéldányt viszont igen.

Az egyéni vállalkozók hatósági bizonyítványa a magyarorszag.hu felületen elérhető ügyfélkapun keresztül igényelhető.

2020. július 1-jei hatállyal a Belügyminisztérium – az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi – hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át.

Esetükben aláírási címpéldányra nincs szükség, hiszen önmaguk nevében járnak el, nem képviseleti joggal.

Vállalások (3)

Honlapunkon közzétett nyilvántartásba vételi felhívásban szereplő információk részletesen tartalmazzák a praxisközösségek feladatait, amelyek lényegében két csoportba sorolhatók:

 • Azoknak a felméréseknek és fejlesztési terveknek az összeállítása, amelyekből adatot és információt szeretnénk nyerni arról, hogy a páciensek magasabb szintű ellátása érdekében milyen erőforrások állnak jelenleg rendelkezésükre, illetve a praxisközösségek milyen kompetenciákkal, milyen eszközökkel milyen új tevékenységek megvalósítására lennének nyitottak célzott forrás biztosítása esetén. Ezek közül az első a praxisközösség munkatársainak és szakképesítéseinek felmérése lesz, amelyet a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül kell (elektronikusan) elkészíteni.

A szakmai feladatok másik csoportja egy folyamatos emelt szintű praxisközösségi szakmai teljesítmény megvalósítása, amelynek konkrét tartalma a felhívás mellékletében szereplő 48 különböző szakmai tevékenységből szabadon kiválasztható, így a praxisközösség szakmai portfóliója egyedileg összeállítható

A praxisközösségek szakmai teljesítménye nem egy-egy praxisonként kerül megállapításra, hanem praxisközösségi szinten. Az átlagosan 100 pont/praxis elvárt teljesítmény havonta értelmezendő. Praxisközösségi szinten az elvárt teljesítmény, tehát a teljesítendő pontok száma a praxisközösség nyilvántartásba vételének napját követő hónap első napjával kezdődő időszakból az adott naptári évre eső hónapok számával és a praxisközösséghez tartozó praxisok számával arányos.

Ha pl. egy praxisközösség 10 praxisból áll és 2021. augusztus 15-én kerül nyilvántartásba vételre, akkor 2021-ben összesen 100x4x10=4000 pontot kell teljesítenie. Ha a praxisközösség csak 5 praxisból áll, akkor ennek a felét.

A pontszámot a naptári év végéig kell teljesíteni, de negyedévente kell jelenteni a teljesített pontokat praxisközösségi szinten. Az egyes praxisok teljesítményének egymáshoz viszonyított aránya ezen belül tetszőleges.

Akkreditált medikai szoftver használata esetén a praxisokból az EESZT-be közvetlenül beküldhető a jelentés egy ősszel indult pilot keretében. Az erre vonatkozó EESZT fejlesztési utasítás egyértelműen meghatározza a beküldendő adatok körét. A jelentés érdemi tartalma az elvégzett tevékenység megjelölése. A praxisközösségben végzett tevékenységeket a konzorciumvezető számontartja. A nyilvántartásba vételi felhívás értelmében a konzorciumvezető negyedévente beszámolót készít, amelynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a praxisközösség azonosítója,
 • melyik praxis (9 jegyű HSZ kód)
 • melyik hónapban
 • melyik praxisközösségi szakmai tevékenységből (1-70)
 • mennyi darabot végzett el.

A praxisközösségben végzett tevékenységeket a konzorciumvezetőnek mindenképpen célszerű számontartania, mivel enélkül nem követhető a praxisközösség teljesítménye. Az adatok exportját lényegesen leegyszerűsíti, ha a medikai szoftverekben rögzíthető a konkrét szakmai tevékenység sorszáma.

Veszélyhelyzet alatt (jelen állás szerint 2022. január 01-ig) nincs korlát egyes tevékenységek elvégzésének mértékére, tehát a 100 pont az adott típusú praxishoz rendelt bármelyik, a nyilvántartásba vételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplő szakmai tevékenységhez társított pontszámból összeadódhat. 

A szakmai kérdésekben iránymutatásul szolgáló nyilvántartásba vételi felhívás, valamint annak 1. sz. melléklete, az honlapunkon, az alábbi linken elérhető:

Nyilvántartásba vételi FELHÍVÁS (ÉRVÉNYES: 2022.10.01)VISSZA