Helyettesítő háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére (ld. a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (5) és (6) bekezdését)

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (10) bekezdése alapján:

„A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének segítésére külön jogszabály szerint működtetett Praxisprogram szolgál.”

Háziorvostani és egyéb más szakképesítéssel sem rendelkező orvosok részére helyettesítő háziorvosi tevékenység végzésére a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 11. § (5) és (6) bekezdése szerinti Praxisprogram I. szolgál.

A Praxisprogram I. keretében olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi tevékenységet, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával. Tevékenységüket az Országos Kórházi Főigazgatóság – OKFŐ) alkalmazottjaként (munkaszerződés) látják el, és 6 éven belül kötelesek háziorvostani szakvizsgát szerezni.

A Praxisprogram I. alkalmazásra abban az esetben kerülhet sor, ha egy olyan önkormányzat, amelyek területén legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzet található, képviselőtestületi döntésében elfogadja a jelöltet, és az önkormányzat feladatellátási szerződést köt az OKFŐ-vel helyettesítő háziorvosi ellátásra.

A háziorvos jelöltek a szakvizsga letételéig az ún. egyéni képzési tervben megállapítottak szerint heti rendszerességgel teljesítik azon klinikai gyakorlatokat, melyeket az előképzettségüknek figyelembevételével egy általuk választott egyetem ebben állapít meg számukra. A képzés során egy kórház akkreditált osztályán heti rendszerességgel klinikai szakgyakorlatot folytatnak, a fennmaradó időben pedig a tartósan be nem töltött körzetben helyettes háziorvosként, OKFŐ alkalmazottként rendelnek. Tekintettel arra, hogy minden, a programban részt vevő orvos előképzettsége más-más, eltérő az az idő, ami alatt megszerzik a szakvizsgájukat. A tevékenység ún. szakmai felügyelet mellett végezhető.

A program automatikusan lezárul a hat év elteltével vagy a szakképesítés megszerzését követő hónap végén.

A Praxisprogram I.-re vonatkozó részletes szabályokat az EüM rendelet 11. § (5) és (6) bekezdése állapítja meg az alábbiak szerint:

„(5) Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben a (4c) bekezdés szerint igazolt területi ellátási érdekből helyettesítő háziorvosi tevékenységet végezhet az az orvos is – a házi gyermekorvosi tevékenység kivételével – a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges önálló háziorvosi tevékenység folytatására való jogosultsága megszerzését követő hónap utolsó napjáig, de legfeljebb 6 évig, aki a háziorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges klinikai gyakorlatok megszerzésére vonatkozó egyéni képzési tervének elfogadását követően, a háziorvostan szakorvosi szakképzést megkezdte.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az orvos az OKFŐ-vel háziorvosi feladatok ellátására változó munkahelyre szóló munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és a háziorvosi feladatok ellátását abban OKFŐ által kijelölt háziorvosi körzetben folytatja, amely település önkormányzatával OKFŐ szerződést köt. A háziorvosi körzet kijelölését OKFŐ a körzet megszűnésének, szétválásának, más háziorvosi körzettel való összeolvadásának esetén, illetve – kivételesen indokolt esetben – a háziorvos kérelmére módosíthatja.”

háziorvostan szakképesítéssel kapcsolatban a részletes szabályokat az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló az 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A Rendelet 2. mellékletének 14. pontja részletezi a háziorvostan szakorvosképzés követelményrendszerét, így a szakképesítés adatait, a program részleteit, részvizsgára bocsájtás feltételeit, valamint a szakvizsga leírását.

A Rendelet 2. mellékletének 14. pontjában található a Praxisprogram szerinti egyéni képzési tervet teljesítőkre vonatkozó követelményrendszer is:

„HÁZIORVOSTAN A HÁZIORVOSI, HÁZI GYREMEKORVOSI ÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 4/2000. (II. 25.) EüM RENDELET SZERINTI EGYÉNI KÉPZÉST TELJESÍTŐKNEK

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4)–(5) és (8a) bekezdése alapján megállapított egyéni feltételeknek megfelelően:

1. Képzési idő: 36 hónap
2. Képzési program:
2.1. 28 hó alapképzési program:

Szakmai gyakorlat keretében végzett egyéni szakképzés tutor irányítása mellett, amelynek szakmai tartalma a háziorvosi szakképzés alapképzésével egyezik meg.

2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett”

A Praxisprogram I.-re a lenti linken található „jelentkezési lap” kitöltésével tud jelentkezni, megjelölve a jelöltet fogadó önkormányzatot is, annak tartósan be nem töltött körzetével.

A jelentkezéshez csatolni kell:

  • a szakmai önéletrajzot,
  • a diplomamásolatot,
  • az eddigi, a háziorvosi szakvizsgához szükséges, teljesített egészségügyi gyakorlatok igazolásáról szóló igazolások másolatait,
  • a választott egyetem, mint képzőhely által kibocsátott klinikai gyakorlatok megszerzésére vonatkozó, az EüM rendelet 11. § (5) – -bekezdése szerinti egyéni képzési tervet,
  • valamint a képzési hely által kibocsátott olyan tartalmú nyilatkozatot, amelyben a képzési hely a választott felügyelő szakorvos személyét elfogadja akkreditált tutorként.

JELENTKEZÉSI LAP

Praxisprogram I.