Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 2023. január 1. napjától hatályos rendelkezése szerint:

„6. § (1) A praxiskezelő jogszabályban meghatározott szempontok alapján, a települési önkormányzatok bevonásával alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit.”

Az Eatv. 21. §- szerint: „A praxiskezelő gondoskodik arról, hogy – a miniszter rendeletében meghatározott időponttól – az egészségügyi alapellátási körzetek feleljenek meg a jogszabályban megjelölt ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontoknak. A jogszabályban megjelölt ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontoknak nem megfelelő háziorvosi körzetekkel érintett egészségügyi szolgáltatókat és települési önkormányzatokat a vonatkozó eljárásrendre történő tájékoztatással egyidejűleg a praxiskezelő értesíti.

A hivatkozott miniszteri rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban EüM rendelet) az alábbiakban határozza meg az ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontokat:

„17/A. § (1) Az OKFŐ a háziorvosi körzetek kialakítása során a (2) és (3) bekezdés szerinti ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontokat veszi figyelembe.

(2) A háziorvosi körzetben ellátott lakosságszámnak

a) házi gyermekorvosi körzet esetén legalább 600 főt,

b) felnőtt és vegyes háziorvosi körzet esetén legalább 1200 főt

el kell érnie.

(3) A háziorvosi körzetek kialakítása során figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, a lakosság területi eloszlását, valamint azt az egyenlő területi elosztás és az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításával kell elvégezni.

17/C. § Az Eatv. 21. §-a szerinti időpont 2028. január 1.

Összefoglalva tehát, a praxiskezelő a körzetalakítási eljárásait a 2023. november 25. napján hatályba lépett a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendeletben foglalt eljárásrend szerint végzi a fenti szabályozókra figyelemmel akként, hogy az egészségügyi alapellátási körzetek feleljenek meg a jogszabályban megjelölt ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontoknak 2028. január 1. napjáig.

A praxiskezelő jelzi, hogy amennyiben – általában nagyobb lakosságszámú településekre jellemzően – az önkormányzat közigazgatási területén bármely orvosi szakterület vonatkozásában több alapellátási körzet is található, úgy a körzetalakításra irányuló önkormányzati javaslatok érdemi vizsgálatára csak a körzetek adatainak elektronikus átadását követően kerülhet sor. A körzetadatok átadásának folyamatával kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) értesítése irányadó.

Amennyiben a körzetadatok elektronikus adatátadása során kérdésük merülne fel, úgy kérjük, hogy az alapellátási körzetnyilvántartást működtető és az adatszolgáltatást koordináló NNGYK felé szíveskedjenek azokat feltenni.

Mikor fog a praxiskezelő körzetet módosítani?
Mikor fog a praxiskezelő körzetet módosítani?