15 millió forint azonnali, egyszeri, vissza nem térítendő juttatást biztosít az Önkormányzat

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Szilvia Filóné Barta / 733 megtekintés

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Cibakháza II. számú háziorvosi körzetének ellátására

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
A háziorvosi körzetben (felnőtt és gyermek) egészségügyi ellátás és iskolaegészségügyi ellátás területi ellátási kötelezettséggel; személyes és folyamatos orvosi ellátás nyújtása az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása, továbbá egészségfejlesztés céljából; az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (2) – (3) bekezdése szerinti feladatok.
A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Cibakházi Napsugár Óvoda, Damjanich János Általános Iskola Cibakháza) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
• Cibakháza II. háziorvosi körzet központi rendelő (Cibakháza, Szabadság tér 23.)

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjv.) esetén a kinevezést követően.

Pályázati feltételek:
• egyetem, általános orvos, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.rendeletben előírt egyéb feltételek szerint,
• egészségügyi alkalmasság igazolása,
• B kategóriás jogosítvány,
• vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

A pályázathoz csatolni kell:
• orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai,
• részletes szakmai önéletrajz,
• a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
• igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
• praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelöléssel,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
• nyilatkozatok:
– a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásáról nyílt vagy zárt ülést kér,
– nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.

Illetmény és juttatások:
Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján.

1. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a Cibakháza II. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önkormányzat a körzetek ellátását feladat-ellátási szerződés keretében kívánja elsősorban megvalósítani. Az Önkormányzat a háziorvosi körzetek ellátását vállaló orvosok számára az alap NEAK finanszírozáson túl egyszeri 15.000.000 Ft többlet juttatást biztosít a praxisjog és a működési engedély véglegessé válását követő 30 napon belül, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a kinevezést követő 30 napon belül, amennyiben az orvos vállalja, hogy legalább 6 évet dolgozik háziorvosként Cibakházán.

2. Egyéb többletjuttatások:
– lakás vásárlásához támogatás a Magyar Falu Program keretében meghirdetett önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése támogatható (a keretösszeg 50 millió forint)

3. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására (14.000.000 Ft pályázható).

A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZSZOLGÁLLÁS” portálján: 2024. július 1. naptól folyamatos a praxis vagy az állás betöltéséig.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.

Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Hegyes Zoltán Polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: Nem

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozott, vagy határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a „Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése” című pályázat keretében felújított háziorvosi rendelőt, valamint az orvosi ellátáshoz szükséges folyamatosan fejlesztett technológiai-műszaki eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem közüzemi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási, takarítási munkák költségeit.
• Cibakháza állandó lakossága: 3834 fő, ebből az ellátandó körzet 1934 kártyaszámmal rendelkezik.
• A praxis nyugdíjba vonulás miatt üresedett meg, tapasztalt körzeti ápoló segíti a munkát. Tanyagondnokok, szociális gondozók segítenek a külterületen élők ellátásában.
• Központi ügyelet van, amelyben a részvétel önkéntes.
• Szolgálati lakás egyeztetés tárgyát képezi.
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Hegyes Zoltán polgármesternél 56/477-001 mellék telefonszámon, vagy személyesen.

 • Listing ID: 3265
 • Pályázati feltételek: • egyetem, általános orvos, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.rendeletben előírt egyéb feltételek szerint,
  • egészségügyi alkalmasság igazolása,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai,
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  • igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
  • praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelöléssel,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
  • nyilatkozatok:
  - a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásáról nyílt vagy zárt ülést kér,
  - nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Hegyes Zoltán Polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Cibakháza
 • Email: hivatal@cibakhaza.hu
 • Telefon: 06/56/477001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): Cibakháza állandó lakossága: 3834 fő, ebből az ellátandó körzet 1934 kártyaszámmal rendelkezik.
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZSZOLGÁLLÁS” portálján: 2024. július 1. naptól folyamatos a praxis vagy az állás betöltéséig. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZSZOLGÁLLÁS” portálján: 2024. július 1. naptól folyamatos a praxis vagy az állás betöltéséig. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.
 • Hirdető neve: Hegyes Zoltán polgármester
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZSZOLGÁLLÁS” portálján: 2024. július 1. naptól folyamatos a praxis vagy az állás betöltéséig. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.