CIBAKHÁZA II. SZÁMÚ TARTÓSAN BETÖLTETLEN KÖRZETBEN HÁZIORVOS PRAXIS, ÁLLÁS TÉRÍTÉSMENTESEN

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Cibakhaza Nagykozsegi Onkormanyzat / 674 megtekintés

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Cibakháza II. számú háziorvosi körzetének ellátására

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
A háziorvosi körzetben (felnőtt és gyermek) egészségügyi ellátás és iskolaegészségügyi ellátás területi ellátási kötelezettséggel; személyes és folyamatos orvosi ellátás nyújtása az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása, továbbá egészségfejlesztés céljából; az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (2) – (3) bekezdése szerinti feladatok.
A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Cibakházi Napsugár Óvoda, Damjanich János Általános Iskola Cibakháza) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
• Cibakháza II. háziorvosi körzet központi rendelő (Cibakháza, Szabadság tér 23.)

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjv.) esetén a kinevezést követően.

Pályázati feltételek:
• egyetem, általános orvos, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.rendeletben előírt egyéb feltételek szerint,
• egészségügyi alkalmasság igazolása,
• B kategóriás jogosítvány,
• vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

A pályázathoz csatolni kell:
• orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai,
• részletes szakmai önéletrajz,
• a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
• igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
• praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelöléssel,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
• nyilatkozatok:
– a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásáról nyílt vagy zárt ülést kér,
– nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.

Illetmény és juttatások:
Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet az irányadó.

A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZSZOLGÁLLÁS” portálján: 2024. február 1. naptól folyamatos a praxis vagy az állás betöltéséig.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható

Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Hegyes Zoltán Polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának összevont bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: Nem

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozott, vagy határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a „Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése” című pályázat keretében felújított háziorvosi rendelőt, valamint az orvosi ellátáshoz szükséges folyamatosan fejlesztett technológiai-műszaki eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem közüzemi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási, takarítási munkák költségeit.
• Cibakháza állandó lakossága: 3846 fő, ebből az ellátandó körzet 1949 kártyaszámmal rendelkezik.
• A praxis nyugdíjba vonulás miatt üresedett meg, tapasztalt körzeti ápoló segíti a munkát. Tanyagondnokok, szociális gondozók segítenek a külterületen élők ellátásában.
• Központi ügyelet van, a részvétel önkéntes.
• Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Hegyes Zoltán polgármesternél 56/477-001 mellék telefonszámon, vagy személyesen.

 • Listing ID: 3265
 • Pályázati feltételek: • egyetem, általános orvos, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.rendeletben előírt egyéb feltételek szerint,
  • egészségügyi alkalmasság igazolása,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai,
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  • igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
  • praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelöléssel,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
  • nyilatkozatok:
  - a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásáról nyílt vagy zárt ülést kér,
  - nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Hegyes Zoltán Polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Cibakháza
 • Email: hivatal@cibakhaza.hu
 • Telefon: 06/56/477001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): Cibakháza állandó lakossága: 3846 fő, ebből az ellátandó körzet 1949 kártyaszámmal rendelkezik.
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.07.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.15
 • Hirdető neve: Hegyes Zoltán polgármester
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.30