Házi gyermekorvosi praxis Budapest XIII. Kerület

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Tünde Dr. Csöbi / 189 megtekintés

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátási körzeteinek meghatározásáról szóló 7/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében meghatározott XIII/4/3 számú házi gyermekorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5 év határozott időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében történő házi gyermekorvosi feladatok ellátásra.

Az ellátandó terület Budapest XIII. Kerület közigazgatási határán belül a XIII/4/3 sorszámú házi gyermekorvosi körzet. Körzethatárok: Róbert K. Krt. – Váci út – Dunyov u. – Kassák Lajos u. – Csángó u. – Angyalföldi út – Klapka u. – Váci út – Tisza u. – Kárpát u. – Dráva u. – Duna – Viza u. – Esztergomi út
(Az utcajegyzék megtekinthető: https://net.jogtar.hu/rendelet?council=budapest13&docid=A1700007.13R&celpara=&dbnum=550&timeshift=20190301)

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
– A meghirdetett házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.
– A háziorvosi tevékenység ellátásához a feladat-ellátási szerződés keretében kedvezményes feltételekkel bocsátja rendelkezésre a háziorvosi rendelőt.
– A háziorvosi praxis több mint egy éve betöltetlen, helyettesítéssel ellátott, így letelepedési pályázat benyújtható rá a NEAK-nál.

 • Listing ID: 13619
 • Pályázati feltételek: A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  - büntetlen előéletű,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság (amennyiben rendelkezik tagsággal).
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai életrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása (amennyiben rendelkezik tagsággal),
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. §-a alapján, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton (titkarsag@euszolg13.hu) vagy postai úton a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat KN Kft. (1139 Budapest, Szegedi út 17.) részére. A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „XIII/4/3 sz. házi gyermekorvosi praxis”.
 • Megye: Budapest
 • Város: Budapest
 • Email: titkarsag@euszolg13.hu
 • Telefon: +36 1 452-4207
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 696
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátási szerződés megkötését követően.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat