Háziorvosi feladatok ellátása (Tiszaszalka-Tiszavid)

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: Tiszaszalka Kozseg Onkormanyzata / 764 megtekintés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszaszalka Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 12/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésében meghatározott területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában történő, háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó terület az önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott Tiszaszalka és Tiszavid településeket foglalja magában.

A feladat ellátás helye/a háziorvosi rendelők címei:
– 4831Tiszaszalka, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.
– 4832 Tiszavid, Rákóczi utca 5.

Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM. r.) 11. §- ában előírt képesítés,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben és az EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
– büntetlen előélet, a tevékenységet végző háziorvos nem áll foglalkozástól és a közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
– a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
– orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

Pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– már meglévő vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói tevékenység igazolása),
– nyilatkozat a praxis vállalkozás formában történő működtetésére, illetve, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak,
– illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély feltételei fennállnak,
– működési nyilvántartási igazolvány másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
– nyilatkozat arról, hogy pályázatát az érintett szakbizottság és a Képviselő-testületek nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják.

A praxis finanszírozása:
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) közvetlenül megkötött külön szerződés alapján történik.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
– a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg,
– a tevékenység ellátáshoz szükséges rendelő és tárgyi eszköz
• 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 12.
• 4832 Tiszavid, Rákóczi utca 5.
térítésmentesen rendelkezésre áll.
– az Önkormányzatok a praxis működtetéséhez a rendelő, gépek és műszerek térítésmentes biztosításán kívül más (gyógyszer, anyag, rezsi, szakdolgozó alkalmazása, felelősségbiztosítás, telefon, internet, eszközök javítása, karbantartása, veszélyes hulladék elszállítása, stb.) támogatást nem biztosítanak,
– ellátandó lakosságszám (település lakosságszáma szerint):
• Tiszaszalka 922 fő
• Tiszavid 618 fő
– Tiszaszalka Község Önkormányzata igény esetén Tiszaszalka községben a nyertes pályázó részére szolgálati lakást biztosít külön megállapodás alapján a 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 12. szám alatti ingatlanban, a lakás megtekinthető Tiszaszalka Község Polgármestere közreműködésével.

A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra (de legalább 5 év határozott időre) szól.

A jogviszony kezdete:
Az előszerződés megkötését követően az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély megszerzése után a feladat-ellátási szerződés és a szolgáltató által a NEAK-al kötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, visszavonásig érvényes.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton vagy személyesen Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére címezve (cím: 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.) kell benyújtani egy példányban zárt, sértetlen borítékban. A borítékon fel kell tüntetni „Háziorvosi praxis pályázat” jeligét.

A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat Tiszaszalkaés Tiszavid Község Önkormányzata Képviselő-testületei bírálják el a pályázat beérkezését követő rendes képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testületek fenntartják a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonják vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Udvarhelyiné Deák Ildikó Tiszaszalka Község Önkormányzata polgármesterétől személyesen, telefonon (06-45/483-001) vagy a hivatal@tiszaszalka.hu email címeken.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
– www.tiszaszalka.hu
– https://alapellátás.okfő.gov.hu/listings/

A pályázat publikálási időpontja: 2023. június 1.

 • Listing ID: 9586
 • Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg
 • Város: Tiszaszalka
 • Email: hivatal@tiszaszalka.hu
 • Telefon: 0645/483-001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Tiszaszalka Község Önkormányzata