Kecskemét – felnőtt háziorvosi praxis ingyenes átadása 0001

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Anikó Dr. Scheitz / 104 megtekintés

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 0001. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, határozatlen idejű, teljes munkaidős, vállalkozói (egyéni/társas) jogviszony keretében betöltendő háziorvosi tevékenységre.
A praxis Kecskemét jól kiépített, kertvárosias részén található, a háziorvosi körzethez tartozó betegkártya/lakosság/ellátottak száma közel 2100 fő.
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan idejű, de minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

Az önkormányzat térítésmentesen bocsátja rendelkezésre a rendelőt és az eszközök használatát.

Illetmény és juttatások:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány az önkormányzat támogatásával a „Pályakezdő fiatalok önálló lakhatásának elősegítése” című pályázatán keresztül a 24-35 év közötti, kecskeméti lakóhelyet létesítő fiatal pályázók számára vissza nem térítendő lakbértámogatást nyújt a rendelkezésre álló keret függvényében.

Az önkormányzat egyedi kérelem alapján praxiskezdési támogatást biztosít. (A támogatás mértékéről és feltételeiről további tájékoztatás kérhető Horváthné Németh Zsuzsannától a 76/513-509 telefonszámon)

 • Listing ID: 14320
 • Pályázati feltételek: - vállalkozói (egyéni/társas) jogviszony,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata),
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt,
  - egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat másolata,
  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működéshez szükséges feltételeket teljesíti.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázati anyag postai úton vagy e-mail formájában nyújtható be.
  Cím: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
  A benyújtott pályázati anyagon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat 0001”.
  E-mail cím: igazgatosag@alapellatas.hu ÉS tarspol@kecskemet.hu

  A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Oláh Annamária ápolási igazgató a 76/514-022 telefonszámon vagy az olah.annamaria@alapellatas.hu e-mail címen.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kecskemét
 • Email: igazgatosag@alapellatas.hu; tarspol@kecskemet.hu
 • Telefon: 76/514-022
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2100
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, a praxis betöltéséig
 • Hirdető neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését követő 30 napon belül