Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében meghatározott Kengyel I. és II. számú felnőtt háziorvosi körzetben vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Kengyel / 366 megtekintés

Háziorvosi rendelők címe:
I. számú háziorvosi rendelő címe: 5083 Kengyel, Kossuth út 139.
II. számú háziorvosi rendelő címe: 5083 Kengyel, Kossuth út 139.

A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű – de minimum 5 év időtartamú – feladat-ellátási szerződést köt.

Feladatellátás finanszírozása: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján.

Egyéb információk: A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete külön szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.
A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van. A rendelő fenntartási költségei (rezsiköltség) a feladat-ellátót terhelik, bérleti díj nincs. A rendelők alapfelszereltségét jelentő bútorzatot, eszközöket az önkormányzat biztosítja. A rendelők eszközparkja a Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból jelentős fejlesztésen esett át. A működtetés részletes feltételei a feladat-ellátási szerződésben kerülnek rögzítésre.
A szolgálati lakás biztosítása egy 2022-ben felújított, részben berendezett kétszintes házban megoldott.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Gál József polgármesternél lehet a +36 70/54-55-722-es telefonszámon.

 • Listing ID: 4188
 • Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  • Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  • vállalkozói formában való működtetés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum),
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, egy példányban Kengyel Községi Önkormányzat részére címezve (5083 Kengyel, Szabadság út 10.).
  A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Kengyel
 • Email: jegyzo@kengyel.hu
 • Telefon: +3656583400
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Hirdető neve: Kengyel Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázatok elbírálásáról a pályázók személyes meghallgatását követően. Az elbírálás határideje: 2022. július 31.