Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki területi ellátási kötelezettséggel a Lenti I. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak vállalkozói formában történő ellátására.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Lenti Varos Onkormanyzata / 62 megtekintés

A háziorvosi rendelő címe: 8960 Lenti, Petőfi út 4.

Ellátandó feladatok:
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi feladatok ellátása a Lenti I. számú felnőtt háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

Juttatások:
– A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése alapján történik.
– Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 288/2022. (X. 26.) ÖKT. számú határozata alapján biztosít támogatást.
– Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
– Az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatának ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 25/2010. (XI.25.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.
– A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

 • Listing ID: 13712
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - érvényes működési nyilvántartás.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata),
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  - nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen, vagy postai úton Lenti Város Önkormányzata címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 16.00 óráig Lenti Város Önkormányzatához beérkezzen.
  A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Balláné Kulcsár Mária önkormányzati osztályvezető-helyettesnél lehet személyesen, vagy a 92/553-921-es telefonszámon.
  A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Lenti I. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére”
 • Megye: Zala
 • Város: Lenti
 • Email: kozigazgatas@lenti.hu
 • Telefon: 0692/553-921
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2215 fő (2022. december 31-i jegyzői adatszolgáltatás szerint 14 év feletti lakosságszám)
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély, valamint működési engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 31.
 • Hirdető neve: Lenti Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének figyelembe vételével - a benyújtási határidőt követő munkaterv szerinti ülésén bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.