Mezőszilas Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Mezoszilas Kozseg Onkormanyzat / 168 megtekintés

• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
• A fogorvosi körzet 2023. január 1. napja óta tartósan betöltetlen.
• önkormányzati lakás igényelhető.
• Rendelőhelyiség biztosított.
• A feladat ellátásához szükséges fogászati szék rendelkezésre áll.
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Steidl János polgármester nyújt a 25/247-001-s telefonszámon.

 • Listing ID: 11395
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  • Fogorvosi képesítés
  • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni kell:
  • fényképes szakmai önéletrajz;
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
  • kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
  • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
  • érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolás;
  • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata; munkaviszony esetén munkaszerződés
  • személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat;
  • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Steidl János polgármesternek címezve (7017 Mezőszilas, Fő utca 111.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”.
 • Megye: Fejér
 • Város: Mezőszilas
 • Email: hivatal@mezoszilas.hu
 • Telefon: 06-25-247-001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 3026 fő
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A körzet betölthető a hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának határideje: a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható
 • Hirdető neve: Mezőszilas Község Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásától számított 30. nap.