Onga Város Önkormányzata pályázatot hirdet Onga Városban (jelenleg tartós helyettesítéssel ellátott) házi gyermekorvosi feladatok ellátására – megegyezés szerint – vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A körzetben a központi ügyeleti ellátás megoldott, abban a részvétel nem kötelező. A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet asszisztenssel rendelkezik.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Ongai Polgarmesteri Hivatal / 118 megtekintés

 • Listing ID: 12177
 • Pályázati feltételek: Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házigyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,

  B kategóriás jogosítvány,

  büntetlen előélet,

  cselekvőképesség

  csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés

  magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz Magyar Orvosi Kamarai tagság vállalkozói, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony formában való feladatellátás
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata

  egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

  részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél

  Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása

  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata, társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum

  illetékes hatóság által kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak

  pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

  pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek

  a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához

  Orvosi alap-nyilvántartási igazolás, érvényes működési nyilvántartási adatok
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Onga Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3562 Onga, Rózsa utca 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 748-2/2024., valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.
  vagy
  Elektronikus úton Dr. Trizsi Zalán polgármester részére az onga@onga.hu e-mail címen keresztül.
  vagy
  Személyesen: Dr. Trizsi Zalán Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye 3562 Onga, Rózsa utca 18.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: ONGA
 • Email: onga@onga.hu
 • Telefon: 06-46/543-000
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 0-14 éves: kb. 830 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A jogviszony kezdete a feladat-ellátási/egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Onga Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Mivel a munkáltató szolgáltató az Önkormányzat, a szolgáltató vezetője a polgármester, mint a munkáltatói jog gyakorlója. Amennyiben a jelentkező vállalkozásban kívánja ellátni a feladatot, úgy a jelentkezést követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen születik döntés.