PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Erika Papp / 698 megtekintés

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű, teljes munkaidős, vállalkozói (egyéni/társas) jogviszony keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre.

A munkavégzés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Remete utca 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú, új építésű, korszerűen berendezett és teljesen felszerelt orvosi rendelő.

Az Önkormányzat térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja a rendelő és az eszközök használatát. A használatba adott helyiségek működési költségeihez (rezsi) 50 %-os, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos költségekhez hozzájárulást nyújt. Szükség esetén önkormányzati szolgálati lakás igényelhető.

Ellátandó feladatok:
Szigetszentmiklós Város új, 09. számú házi gyermekorvosi körzetében, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott házi gyermekorvosi feladatok, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

Illetmény és juttatások:
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

 • Listing ID: 3236
 • Pályázati feltételek: - vállalkozói (egyéni/társas) jogviszony,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat),
  - amennyiben rendelkezik vele, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
  - nyilatkozat arról, hogy pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,
  - nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános ülésén, vagy zárt ülésén történjen.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez címzett - 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. - zárt borítékban.
  - A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat házi gyermekorvosi munkakör betöltésére”
 • Megye: Pest
 • Város: Szigetszentmiklós
 • Email: varoshaza@szigetszentmiklos.hu
 • Telefon: 00/36/24/505 591
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 780
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 16.
 • Hirdető neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezi, és a pályázati határidő leteltét követően a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésén. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.