1211 Budapest, Budapest, Görgey Artúr tér 8. 2. számú GYHO

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Németh Csaba / 538 megtekintés

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 2. számú házi gyermekorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében történő házi gyermekorvosi feladatok ellátásra.

Az ellátandó terület Budapest XXI. kerület Csepel közigazgatási határán belül a 2. sorszámú házi gyermekorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: https://csepel.hu/anyagok/dokumentumtar/Rendeletek/2019/12_2019_VII03_Rendelet_Egyseges_javitott_2023_02_28.pdf

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
– A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.
– A háziorvosi tevékenység ellátásához a feladat-ellátási szerződés keretében ingyenesen bocsájtja rendelkezésre a háziorvosi rendelőt.
– Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 200/2016. (V.25.) Kt. számú határozata értelmében az önkormányzattól átvállalt feladatok ellátásához szükséges rendelő közüzemi költségeit – áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás – az Önkormányzat átvállalja.

 • Listing ID: 8622
 • Pályázati feltételek: - A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  - büntetlen előéletű,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság (amennyiben rendelkezik tagsággal)
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai életrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása (amennyiben rendelkezik tagsággal),
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. §-a alapján, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazatára (cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). Személyesen ügyfélfogadási időben a fenti címen: szerdai napokon 9.00 óra és 15.00 között, vagy elektronikus úton az intezmenyfelugy@budapest21.hu e-mail címre.
  A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „2. sz. házi gyermekorvosi praxis”.
 • Megye: Budapest
 • Város: Budapest
 • Email: intezmenyfelugy@budapest21.hu
 • Telefon: +3614276100
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 615
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. június 30.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 17. napja 12 óra
 • Hirdető neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatok elbírálásáról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.