Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi Vaskút nagyközség és Nagybaracska község teljes közigazgatási területére kiterjedő ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi praxis betöltésére, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Nagybaracska / 289 megtekintés

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi (Vaskút nagyközség és Nagybaracska község teljes közigazgatási területére kiterjedő, jelenleg 2017. 01. 01. –től tartós helyettesítéssel ellátott) ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi praxis betöltésére, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel. A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át.
A munkavégzés helye: 6521 Vaskút, Kossuth u. 99. szám alatti, valamint a 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú, berendezett és felszerelt orvosi rendelő.
Az Önkormányzatok térítésmentesen rendelkezésre bocsájtják a rendelő és az eszközök használatát.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 7017
 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség, B kategóriás jogosítvány
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  • egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - 3 hónapnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, és nem áll foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy az adott foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll,
  • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
  • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Vaskút Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen: Nagybaracska Község Önkormányzata, 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.
  Postai úton: Nagybaracska Község Önkormányzata, 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. A borítékon kérjük feltüntetni: " Házi gyermekorvosi pályázat"
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bögi István András polgármester nyújt, a 06 70/490 2897 -es telefonszámon.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Nagybaracska
 • Email: hivatal@nagybaracska.hu
 • Telefon: 06 70/490 2897
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 750
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 • A pályázat elbírálásának határideje: Benyújtást követő 30 napon belül