Abony, Kossuth tér 1.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Teodóra Kovács / 59 megtekintés

Abony Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki Abonyban felnőtt háziorvos letelepedésének támogatására az alábbi tartalommal:

A támogatás összege egyszeri 7 000 000 Ft.

A letelepedési támogatás nyújtásának feltétele:

A támogatás folyósításának feltétele, hogy a felnőtt háziorvos vállalja, legalább 3 évig letelepszik Abonyban és ellátja a számára felajánlott körzetben a háziorvosi feladatokat.

A finanszírozásra vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3) Korm. rendelet szabályai az irányadók, azzal, hogy a letelepedési támogatáson túl a teljes NEAK finanszírozás a pályázót illeti meg.

A pályázat benyújtása folyamatos, elbírálása a benyújtást követő 30 napon belül történik.

 • Listing ID: 13628
 • Pályázati feltételek: - a pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  - büntetlen előélet,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszegészségügyi alkalmasság
  - a praxis vállalkozási formában történő működtetése
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai életrajz,
  - iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  - szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - a működő vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint képviselőtestületi tárgyalása során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: - A pályázatot egy eredeti példányban annak valamennyi oldalát a pályázó eredeti aláírásával ellátva zárt borítékban postai úton az Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1. postacímre, vagy
  - valamennyi eredeti dokumentumot szkennelve az abony@abony.hu e-mail címre, vagy
  - ügyfélkapun keresztül Abony Város Önkormányzata részére (ABONYONK KRID azonosító: 150295755), vagy
  - személyesen az Abonyi Polgármesteri Hivatalban 2740 Abony, Kossuth tér. 1. szám alatt.
 • Megye: Pest
 • Város: Abony
 • Email: abony@abony.hu
 • Telefon: 0653360135
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Hirdető neve: Abony Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtása folyamatos, elbírálása a benyújtást követő 30 napon belül történik.