Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a bárándi I. számú vegyes háziorvosi körzetében, területi ellátási kötelezettséggel, háziorvosi alapellátási, iskolaegészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátására határozatlan időre.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Barand Kozsegi Onkormanyzat / 39 megtekintés

• Az 1. számú háziorvosi vegyes körzetben a munkaidő a fenti időszakban heti 40 óra, az iskolaegészségügyi feladatok heti 2 óra. A körzetben a háziorvosi alapellátási feladatokon kívül gondoskodni köteles a körzetéhez tartozó csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátásáról is. Ügyeleti ellátási kötelezettség nincs. A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tárgyi feltételek (minimum eszközök) rendelkezésre állnak.
• Háziorvosi rendelő címe: 4161 Báránd, Vörösmarty u. 26.
• A pályázattal kapcsolatban bővebb tájékoztatást nyújt Dr. Kovács Miklós polgármester a 0670/337-2576 telefonszámon vagy személyesen a Bárándi Polgármesteri Hivatalban (4161 Báránd, Kossuth tér 1. szám)

• A pályázati kiírás közzétételének helye:
• www.barand.hu
• oali.aeek.hu
• www.mokhbm.hu
• Egészségügyi Közlöny
• DE Általános Orvosi Kar honlapja

 • Listing ID: 9051
 • Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  • vállalkozói formában történő feladatellátás, vagy határozott idejű, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony keretében meghatározottak szerint végzendő háziorvosi tevékenység.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén, 30 napnál nem régebbi, alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, postai úton, egy példányban Báránd Községi Önkormányzat részére címezve (4161 Báránd, Kossuth tér 1.) vagy elektronikus úton:
  • barandhivatal@gmail.com e-mail címre.
  • A pályázat elbírálásának módja: Képviselő-testület dönt a pályázók meghallgatását követően.
  • A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
 • Megye: Hajdú-Bihar
 • Város: Báránd
 • Email: barandhivatal@gmail.com
 • Telefon: 0670/337-2576
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1314 (2022. december 31.)
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. június 16.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31. (szerda) 24.00 óra • A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. • A feladat-ellátás kezdő időpontja: A megbízási szerződés megkötését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. • A nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű megbízási/munkaszerződést köt.
 • Hirdető neve: Báránd Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.