Letenye II. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátása

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Nóra Dr. Hámori / 48 megtekintés

Ellátandó feladat leírása:
A 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint a Letenye II. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátása, illetőleg a praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, akár praxis átadásával.
A feladatellátás helye: Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében megállapított II. számú fogorvosi körzet. (Letenye II. körzet, Kerkaszentkirály, Muraszemenye, Csörnyeföld, Becsehely északi oldala, Valkonya)

A munkakörrel kapcsolatos egyéb információk: A fogorvosi állás vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel tölthető be. A praxis térítésmentesen vehető át Letenye Város Önkormányzatától. Az Önkormányzat az állást betöltő fogorvosnak – igény esetén – szolgálati lakást biztosít.
A feladatellátási szerződés vállalkozási formában történne, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű, de minimum 5 év időtartamra kötött feladatellátási szerződés alapján. Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését biztosítja.

 • Listing ID: 14422
 • Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§-ában előírt feltételek megléte
  • érvényes orvosi nyilvántartási engedély
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)
  • vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói nyilvántartás, illetve társaság esetén cégbírósági bejegyzés
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
  • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagban foglalt személyes adatait megismerhetik, és abba betekinthetnek
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton kell benyújtani Letenye Város Önkormányzata polgármesterének címezve (8868 Letenye, Kossuth L.u.10.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Letenye Város Önkormányzatának Polgármestere Farkas Szilárd nyújt, személyesen a 8868 Letenye, Kossuth L.u.10. sz. alatti hivatali helyiségben vagy a 93/544-970-es telefonszámon
  A pályázatok elbírálására Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult.
  A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást bármely szakaszban külön indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa
 • Megye: Zala
 • Város: Letenye
 • Email: jegyzo@letenye.hu
 • Telefon: +3693544970
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 4000
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. május 16.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.
 • Hirdető neve: Letenye Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 15.