Nagykáta I. számú háziorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Nagykata / 42 megtekintés

Nagykáta Város Önkormányzata pályázatot hirdet Nagykáta város I. számú (jelenleg tartós helyettesítéssel ellátott) házi gyermekorvosi körzetének ellátására – megegyezés szerint – vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet asszisztenssel rendelkezik.

 • Listing ID: 14504
 • Pályázati feltételek: ● Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  ● B kategóriás jogosítvány,
  ● büntetlen előélet
  ● cselekvőképesség
  ● csecsemő-és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
  ● magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
  ● Magyar Orvosi Kamarai tagság
  ● vállalkozói, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony formában való feladatellátás
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: ● iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata
  ● egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
  ● 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
  ● részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
  ● Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  ● nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata, társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum
  ● illetékes hatóság által kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak

  ● pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  ● pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abban betekinthessenek
  ● a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
  ● Orvosi alap-nyilvántartási igazolás, érvényes működési nyilvántartási adatok
 • A pályázat benyújtásának módja: ● Postai úton, a pályázatnak a Nagykáta Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: K/3296/2022. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos gyermekorvos.
  vagy
  ● Személyesen: Dorner Gábor, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet .
 • Megye: Pest
 • Város: Nagykáta
 • Email: titkarsag@nagykata.hu
 • Telefon: 06-29/641-100
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 763
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A jogviszony kezdete a feladat-ellátási/egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 05. 22
 • Hirdető neve: Nagykáta Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 07.31