Pályázati felhívás Mór V. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzet betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Edit Takács-Siklódi / 55 megtekintés

Mór Városi Önkormányzat V. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetében (Mór V. számú körzet, valamint Csókakő közigazgatási területe) háziorvosi, valamint iskola- és ifjúságorvosi, feladatok ellátása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információ
– a nyertes pályázóval Mór Városi Önkormányzat és Csókakő Községi Önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt, Mór Városi Önkormányzat szükség esetén szakember bérlakást biztosít a lehetőségek függvényében.
– a háziorvosi körzetre jutó ellátandó lakosságszám: 3110 fő
– a pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Horváth Éva aljegyző, humánügyi irodavezető nyújt a +36 20 371 6250-es telefonszámon

 • Listing ID: 14917
 • Pályázati feltételek: - a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletnek megfelelő képesítés,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező,
  - a praxis vállalkozási formában való működtetése
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, vagy azok rendelkezésére állnak,
  - munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
 • A pályázat benyújtásának módja: - postai úton a pályázatnak Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével vagy személyesen (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”
 • Megye: Fejér
 • Város: Mór
 • Email: horvatheva@mor.hu
 • Telefon: +36 20 371 6250
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 3110
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély véglegessé válását, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Mór Városi Önkormányzat és Csókakő Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos