Pályázati felhívás Pilisvörösvár I. sz. gyermekorvosi körzetének ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Önkormányzata Pilisvörösvár Város / 56 megtekintés

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati rendeletében meghatározott I. sz. gyermekorvosi körzet ellátása.
Működtetés formája: egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás tagjaként.
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
A gyermekorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

A praxis 2024. 08. 01. napját követő betöltése esetén -a jogszabályi feltételeknek való megfelelés alapján- letelepedési támogatás igényelhető (nettó 12 millió Ft).
Az Önkormányzat -amennyiben a feladatellátáshoz szükséges- szolgálati lakást biztosít.

 • Listing ID: 13101
 • Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek való megfelelés.
  Egyéb feltételek:
  • büntetlen előélet
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • a személyes ellátást végző orvos – rá irányadó – öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött
  életkora,
  • csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
  • egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  • külföldön szerzett diploma esetén a honosításról szóló határozat,
  • részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz,
  • egészségügyi vállalkozási engedély másolata, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • egészségügyi alkalmasság igazolása,
  • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén kéri-e
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen: Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
  A borítékon kérjük feltüntetni: I. sz. gyermek háziorvosi körzet
 • Megye: Pest
 • Város: Pilisvörösvár
 • Email: info@pilisvorosvar.hu
 • Telefon: 06/30/2280269
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1050
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátási szerződés megkötését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 04. 22.
 • Hirdető neve: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 05. 30.