Zalakomár I. számú vegyes háziorvosi körzetének ellátása, 8751 Zalakomár, Árpád u. 14., 8753 Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata / 1391 megtekintés

Egyéb információk:
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
Szolgálati lakás biztosított.
Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.
További információ: Csárdi Tamás polgármestertől kérhető a 30-5367089 telefonszámon.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 • Listing ID: 2499
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet;
  - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
  tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
  - B kategóriás jogosítvány;
  - saját gépkocsi;
  - egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - igazolás működési nyilvántartásba vételéről, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,
  - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  - gyakorlat igazolása,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  - egészségi alkalmasság igazolása,
  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen 1 eredeti példányban Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.)
 • Megye: Zala
 • Város: Zalakomár
 • Email: info@zalakomar.hu
 • Telefon: 305367089
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Pályázat elbírálását követően, azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatosan a praxis betöltéséig.
 • Hirdető neve: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követően azonnal.