Bősárkány Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzet betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Bősárkány Önkormányzat / 131 megtekintés

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata a Bősárkány I.-Acsalag-Hanságliget-Földsziget területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetében háziorvosi feladatok ellátása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
A háziorvosi körzethez iskolaorvosi feladatok ellátása is kapcsolódik.
Ügyeleti kötelezettség van.
A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Önkormányzati szolgálati lakás biztosítása megoldható.

 • Listing ID: 5711
 • Pályázati feltételek: - a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletnek megfelelő képesítés,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
  - cselekvőképesség,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - a praxis vállalkozási formában való működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - MOK-tagság igazolása,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, vagy azok rendelkezésére állnak,
  - munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
  - pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Bősárkány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldéssel, vagy személyesen. Cím: 9167 Bősárkány, Kossuth u. 1.
  Kérjük aborítékon feltüntetni, hogy "Háziorvosi pályázat".
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Bősárkány
 • Email: onkormanyzat@bosarkany.hu
 • Telefon: 96/271-217
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1641
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos